Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR
 

1.1 İş bu Üyelik Sözleşmesi, Şehit Ertuğrul Kabataş Cad. No: 14 Kat: 1 D: 8 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telif. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ. (bundan böyle “ETKİN PATENT” olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan aşağıda yazılı Web Sitesi’nde yer alan üyelik başvuru formu yoluyla ETKİN PATENT in işbu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerinden yararlanacak olan müşteri (bundan böyle “ÜYE” olarak adlandırılacaktır) arasında yapılmıştır. İş bu Sözleşme, ÜYE’nin üyelik başvurusu formunu tam olarak doldurup, üyelik sürecini tamamlaması ve ETKİN PATENT ‘in onayı ile tamamlanmış ve yürürlüğe girmiş olur.
 

1.2. İkinci bir duyura kadar üyelik ücretsizdir. Ancak ETKİN PATENT dilediği tarihte üyelik ve verilen hizmetler için ücretli sisteme geçiş yapabilir. Ücretli hizmete geçişler bir ay önceden üyelere kayıtlı e-posta adreslerine yazılı bilgilendirme yapılır. Yeni üyelik ve hizmet koşulların üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde ETKİ PATENT isterse üyelik ve verdiği hizmetlerin kısmen veya tümden sonlandırabilir ve sayfada yayınlanan ilanlar dahil bilgilerin tümden veya kısmen silebilir. Ayrıca web sayfasının tümden veya kısmen yayından kaldırabilir.
 

1.3 Üye, Web Sitesi’nde “Kayıt Formu” başlığı altında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bilgilerinde yer alan e-posta ve diğer adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak ETKİN PATENT’e bildirmediği takdirde bu adreslere gönderilecek tüm tebligatların tebellüğ edildiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 

1.4. Üye, üyelik işlemlerini tamamladığında, iş u sözleşmenin tümünü okuduğunu ve anladığını, her üye yönetici (admin) sayfasına giriş yaptığında yenilenmiş sözleşmeyi aynı şekilde okuduğunu ve anladığını kabul ettiğini, sözleşmeye konu  Web Sitesi’nde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve onay verdiğini, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan hususların uygulanmayacağı konusunda da mutabık olduklarını beyan ve kabul ederler.
 

2. AMAÇ
 

İşbu Sözleşme, ETKİN PATENT’in oluşturduğu ve işlettiği aşağıdaki 3. maddede belirtilen Web Sitesi’nin Üye tarafından, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılması amacıyla düzenlenmiştir.
 

3. WEB SİTESİ
 

3.1 İşbu Sözleşme kapsamında Üye’nin yararlanacağı Web Sitesi, ETKİN PATENT tarafından oluşturulan ve işletilen “www.sisliemlak.com.tr” web sitesidir.
 

3.2 İlgili web Sitesi, gayrimenkul alım satım ve kiralama yapmak isteyenlerle, bu ürün ve hizmetleri isteyen son kullanıcıları (Tüketiciler) bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur. Amacı, İnternet üzerinden alıcı/satıcılara buluşma ortamı yaratarak gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerini kolaylaştırmaktan ibarettir.
 

3.3 ETKİN PATENT, sözleşmeye konu Web Sitesi’nin (Üye dahil) üyeler ve kullanıcıların ne şekilde kullanılacağını, birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarını, hangi işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin nasıl yapılacağını, ilanlarla ilgili her türlü kuralı, Web Sitesi’nin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, işlemlere süre ve miktar koşulları koymaya,  dilediği zaman ve istediği şekilde bunları iptale, değiştirmeye ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Üye, ETKİN PATENT’in bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.
 

4. WEB SİTESİ’NİN ÜYE TARAFINDAN KULLANILMASI
 

4.1 Üyelere Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlere, ETKİN PATENT’in uygun göreceği kriterlere göre farklı abonelikler tesisi ile kullanılabilmektedir. ETKİN PATENT, abonelik tiplerini dilediği gibi tespit etmeye, ilave tür eklemeye, kaldırmaya, içerik ve kapsamlarında değişiklik yapmaya tam yetkilidir. Web Site ziyaretçileri, sadece ETKİN PATENT’in kamuya açık olmasını uygun gördüğü ve dilediği zaman değiştirebileceği sınırlı bilgilere ücretsiz olarak ulaşabilirler. Bu bilgiler son kullanıcılar tarafından Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili hükümlere uyma şartı ve mesleki ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.
 

4.2 Üye, Web Sitesi’ni, Sözleşme hükümlerine göre yürürlüğe girmesinden sonra kullanmaya başlayabilecektir. Web Site ve sistemin kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini Üye’ye aittir.
 

4.3 Üye, Web Sitesi’ni ETKİN PATENT tarafından verilen kullanıcı adı ve şifresi ile kullanabilecektir. Şifrelerinin saklanması, gizliliği ve denetlenmesi sorumluluğu Üye’ye aittir. Kullanıcı adı ve şifrelerinin değiştirilmesi, Üye’nin bu konudaki talebinin ETKİN PATENT tarafından kabul edilmesine bağlıdır.
 

4.4 ETKİN PATENT Üye’ye verilen hizmeti her zaman tek taraflı olarak sürekli veya geçici olarak durdurabilir. Üye ETKİN PATENT’in bu yetkisini peşinen kabul eder. Bu durumda ETKİN PATENT’in sorumluluğu, Üye tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının Üye’ye iadesi ile sınırlıdır.
 

4.5 Üye, Web Sitesi’nde yayınladığı ilanın içerik ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İlan bilgileri içinde yer alan bilgilerin hatalı veya aldatıcı olması ve/veya yetkisiz kişiler tarafından yayına verilmiş olması halinde ÜYE’ ye bildirim yapmaksızın ETKİN PATENT ilanları sistemden kaldırılabilir.
 

4.6 Üye tarafından eklenen ilanlarda sadece ilana ait ve üzerinde başkaca bir ibare, logo, ikon vs olmaksızın sadece  emlak fotoğrafları olmalıdır. Aksi bir durum olması halinde ETKİN PATENT ilanı tümden/kısmen yayından kaldırabilir.  
 

4.7 Üye, aynı gayrimenkulle ilgili sadece bir adet ilan yayınlayabilir. Diğer her tülü ilanlar mükerrer ilan sayılacaktır. ETKİN PATENT mükerrer ilanların haksız rekabete sebebiyet verecek olması nedeniyle ilan sahibine bilgi verilmesine gerek olmaksızın mükerrer ilanları yayından kaldırma haklarını saklı tutar.
 

4.8 Üye tarafından Web Sitesi’ne girilen “ilan” başlığı içerisinde sadece gayrimenkule ait bilgiler verilebilir. İlanda iletişim bilgisi dahil haksız rekabete sebebiyet vermesi halinde, düzenleme ve yayından kaldırma haklarını saklı tutar.
 

4.9 Web Sitesi’ndeki “ilan” başlığında Türkçe karakterler, rakamlar, nokta(.), virgül(,), ünlem(!)  vb. noktalama işaretleri kullanılabilir. Bu karakterlerin dışında  haksız rekabate sebebiyet verebilecek her hangi bir karakterin ilanlarda yer alması yasaktır. ETKİN PATENT, uygun olmayan karakterlerle oluşturulmuş ilan başlıklarını değiştirme, düzenleme veya yayından tümden kaldırma haklarını saklı tutar.
 

4.10 Gayrimenkul ilanları her zaman güncel olmalıdır. Satılmış ya da kiralanmış gayrimenkullere ait ilanları, Üye tarafından arşivlenmelidir. ETKİN PATENT Web Sitesi’ndeki operasyonu tamamlanmış ilanları, sistem dışı bırakma hakkını saklı tutar. Olası yedekleme problemlerinden ETKİN PATENT sorumlu değildir.
 

4.11 Web Sitesi’ne Üye tarafından girilen fotoğraflar dahil ilan bilgileri ETKİN PATENT tarafından yeniden denetim ve değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bir şekilde ilan kurallarının sıklıkla ihlal edilmesi halinde, ETKİN PATENT ilgili sözleşme bildirimsiz ve süre verilmeksizin sonlandırılabilir ve/veya üyelik sonlandırılabilir.
 

4.12 Üyenin ilan yayın kurallarına aykırı olması halinde, EKİN PATENT ilanlardaki bilgilerinin bir kısmı ya da tamamının yayından kaldırabilir.
 

4.13 ETKİN PATENT, Üye’nin portföyüne eklediği tüm ilan bilgilerini ve resimleri Web Sitesi’nin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. Bir şekilde teknik arızalar nedeniyle olası yayın kesikliğinden Üye, ETKİN PATENT’i sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 

4.14 ETKİN PATENT Şu anda belirsiz bir süre ilanları ücretsiz yayınlanmaktadır. Ancak ücretli sisteme giriş halinde, Üye’ye bildirim yaptıktan sonra bir ay için tanımlanan üye paket ve ödemelerinin yapılmaması halinde tüm ilanları kaldırmayı ve üyeliği sonlandırabilir.
 

5. ÜYE’NİN BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 

5.1 Üye, işbu Sözleşme’yi imzalamaya ve Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, etkin patent’e verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal ETKİN PATENT’e bildireceğini beyan ve taahhüt eder.
 

5.2 Üye  Web Sitesi’ne, kendi adına giriş yaptığı tüm bilgilerin, ilan ve fotoğrafların doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, hak sahibinden izin almadan başkasına ait taşınmazlara ilişkin ilanları yayınlamayacağını, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağını, ilanlarını sürekli güncel halde tutacağını, işlem görmüş ilanları yayından kaldıracağını ve yaptığı her işlemde dürüst, iyiniyetli ve tedbirli ve basiretli bir tacir gibi davranacağını, ETKİN PATENT in, son kullanıcıların ve diğer üyelerin haklarına riayet edeceğini, ilan şartlarını yerine getireceğini, özellikle ilanlarda yer verdiği fiyatlara uyacağını, son kullanıcılara ilanlarda yer alan fiyatlardan daha yüksek fiyatlar uygulamayacağını, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin ETKİN PATENT ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 

5.3 Üye, Web Sitesi’ni haksız rekabet, diğer üyelere zarar vermek ve zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı amaçlarla veya bunlara aykırı mal ve hizmet ticareti yapmak için kullanamaz.
 

5.4 Üye, Web Sitesi kanalıyla yapacağı ticaret ve bu kapsamdaki her bir işlemin hukuka ve tüm yasal mevzuatlara uygun olacağını, gerekli izin ve ruhsatları alacağını, yasalara ve ETKİN PATENT tarafından yayınlanan bildirimlere aykırı hareket etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 

5.5 Üye, kullanıcı adı ve şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Web Sitesi’nde, Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan her işlem ve eylem Üye tarafından yapılmış sayılır ve Üye’yi bağlar. Web Sitesi’nde Üye tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Üye’ye ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Üye sorumlu olup, ETKİN PATENT bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
 

5.6 Üye, işbu Sözleşme’den ve Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masrafları kendisi öder. ETKİN PATENT’in bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, Üye bu konuda derhal ETKİN PATENT’i tazmin etmekle yükümlüdür.

5.7 İşbu Sözleşme Üye’ye, Web Sitesi’ni Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, ETKİN PATENT’e veya üçüncü kişilere ait Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları ve Telif Hakları veya Web Sitesi’nin içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Üye, ETKİN PATENT’in ve diğer üçüncü kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları ve Telif Hakları ve diğer haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Web Sitesi’ni sadece kendi faaliyeti için kullanabilir.
 

5.8 Üye, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında, ETKİN PATENT’le, sistem ve sisteme dahil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme’nin amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
 

5.9 Üye, ETKİN PATENT’in açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa üçüncü kişilere devretmeyecektir.
 

5.10 Üye, ETKİN PATENTİ ve çalışanlarını, Üye’nin işbu Sözleşme’nin şartlarını ihlal ederek Web Sitesi ve diğer özelliklerini buna bağlı olarak kullanması, Üye’nin katıldığı ve Web Sitesi’nin kullanıldığı anlaşmalar, tamamladığı ya da tamamlayamadığı alım-satım, kiralama işlemleri nedeniyle veya Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (Marka, patent, tasarım, coğrafi işaret vs) ve telif hakları,  gizlilik hakkı ya da üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi sonucunda oluşabilecek her türlü harcama, iddia, kayıp, talep ve diğer zararlardan ve vekalet ücretleri dahil her türlü masraflardan muaf tutacağını ve gerekirse bunları tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 

6. GİZLİLİK
 

6.1 Web Sitesi’nde makul güvenlik tedbirlerinin alınması ETKİN PATENT’in sorumluluğundadır. ( e-posta VB. gibi yollarla gönderilen bilgiler hariç) ETKİN PATENT, Üye ile ilgili edinilen bilgileri, bu Sözleşmede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla gizli tutacaktır. Bu bilgilere işbu Sözleşme kapsamındaki hizmeti yerine getirmek amacıyla ETKİN PATENT ve bu amaçla ETKİN PATENT’in izin verdiği diğer kişiler tarafından ulaşılabilmektedir. Kamuya açık bilgiler ile yetkili makamların talebi veya yasal olarak açıklama yapılması gereken durumlarda Üye’ye ait bilgiler açıklanabilir. Ayrıca, ETKİN PATENT, üye sayısını reklam ve pazarlama amacıyla Üye’nin kimliğini/profilini üçüncü kişilere açıklayabilir veya Web Sitesi’nde belirtebilir.
 

6.2 Bilgisayar korsanlığı yoluyla bir şekilde koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan ETKİN PATENT sorumluluk kabul etmez. ETKİN PATENT’in Üye’ye ait bilgileri toplaması, depolaması, istatistiki amaçlarla veya Üye’ye verilecek hizmet çerçevesinde veya öngörülen diğer hallerde kullanması, diğer kurumlarla paylaşması, işbu Sözleşme ve Web Sitesi’nde yer alan diğer hükümlere tabi olacaktır.
 

6.3 ETKİN PATENT’in Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgiler aşağıda belirtilen şekilde temin edilmektedir.
 

  1. Üye tarafından sağlanan bilgiler
     

Üye’nin Web Sitesi’ninin kullanım yoluyla,  e-posta, faks gibi diğer yollarla ETKİN PATENT’e sağladığı bilgiler ETKİN PATENT tarafından alınmakta ve kaydedilmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Web Sitesi’ne üye olmak isteyen tüm kullanıcıların, üyelik bilgilerini tam olarak vermesi zorunludur. Dahası bazı ek bilgiler de istenebilir. Bu tür bilgilerin kaydı sürekli olarak sistemin sunucusunda tutulur ve Web Sitesi’nin mevcut amaçlarına uygun olarak kullanılır. Web Sitesi’nin faaliyet amaçları doğrultusunda diğer üyelere gerekli bilgiler sağlamak, son kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunmak ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla da bilgi istenebilir ve elde edilen bilgiler bu amaçlarla kullanılabilir. Bu yolla Üye’den elde edilen bilgiler tamamen Üye’nin özgür iradesiyle sağlanan bilgilerdir. Verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üye’nin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep edilen hizmetin geçerliliğini, sorumluluk veya hakları etkileyebilir. Böyle bir durumda ETKİN PATENT hiç bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle ETKİN PATENT bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü Üye’ye aittir.
 

  1. Otomatik olarak sağlanan bilgiler
     

Üye’nin Web Sitesi’ni ziyareti sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerinin Üye’yi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce Web Sitesi’ne yapılan ziyaretlerde ve alınan hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarın “yardım” menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapılması gerektiği bulunabilir.
 

  1. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler
     

Üye’nin verdiği bilgilerin doğrulanması ve adres, telefon numarası gibi bilgilerin güncel tutulması gibi amaçlarla ve sadece ETKİN PATENT tarafından uygun ve gerekli görülmesi halinde, üçüncü kişi ve kurumlardan elde edilen bilgilerdir. Bu şekilde bilgi elde edilmesine ve kaydedilmesine Üye peşinen kabul eder. Ancak, ETKİN PATENT’in bu tür bilgileri araştırma veya kontrol gibi bir mecburiyeti yoktur.
 

6.4 Web Sitesi’ne ve hizmetlere olan talebi belirlemek amacıyla üye ve kullanıcıların Web Sitesi’nde ziyaret ettiği bölümler ve IP adresleri kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler üye ve kullanıcıların ihtiyacına göre şekillendirilecek içerik ve reklam çalışmaları hazırlamak amacıyla kullanılabilir. IP adresleri, kullanıcıları tanımlamayı ve açık demografik bilgilerinin toplanmasını sağlar. ETKİN PATENT, IP adreslerini sunuculardaki sorunların giderilmesi ve Web Sitesi’ni yönetmek için de kullanabilir.
 

6.5 Üye, ETKİN PATENT’in kendisine telefon, çağrı merkezi, faks, elektronik posta ve kısa mesaj yoluyla, bilgilendirme, reklam veya pazarlama amacıyla gönderilenler dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti göndermesine kabul ettiğini ve izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, gönderilen ticari elektronik ileti listesinden çıkmak için iletilerde yer alan iptal olanağını kullanabilir.
 

6.6 Üye’nin iletişim bilgileri, ETKİN PATENT ve ETKİN PATENT tarafından belirlenen firmalar hakkında bilgi, kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanılabilir. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da iletişim bilgileri ETKİN PATENT veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. İletişim bilgileri ayrıca Üye ile iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılabilir.
 

7. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TELİF HAKLARI
 

7.1 Web Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Telif Hakları ile İçerik ve Web Sitesi’nde yer alan diğer tüm eserlerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Telif Hakları ETKİN PATENT veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sözleşme’nin yapılmış olması veya bu Sözleşme kapsamında Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu haklar konusunda Üye’ye hiç bir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Üye, Web Sitesi’nde yer alan hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Telif Haklarını ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 

7.2 Üye, Web Sitesi ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerini ETKİN PATENT’e bildirebilir. Üye, ETKİN PATENT’in söz konusu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma ve/veya kullanmama hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.
 

7.3 ETKİN PATENT’ in izni olmaksızın Web Sitesi’ne link vermek, Web Sitesi’nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra yada internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır.
 

7.4 Üye Web Sitesi’ni kullanırken gireceği tüm ilan, bilgi, resim, fotoğraf veya diğer her türlü verinin üçüncü kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Telif Hakları ihlal etmediğini, üçüncü kişilerden gelebilecek tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve ETKİN PATENT’i bu taleplere karşı koruyacağını, ETKİN PATENT’in bu yüzden uğrayacağı veya uğrayabileceği zararları ilk talepte ve itirazsız olarak tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 

8. SORUMLULUK ESASLARI VE ETKİN PATENT’İN YETKİLERİ
 

8.1 ETKİN PATENT’ sadece emlak alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi’ni kullanıma sunmakta olup, Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilcilik, acente, simsarlık, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik, danışmanlık veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle ETKİN PATENT’ arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye’dir.
 

8.2 Üye, Web Sitesi’ni kullanırken iyiniyet ve dürüstlük kuralarına uygun davranmayı, yasa, mevzuat ve diğer hukuki düzenlemelere saygılı olmayı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemeyi, gizlilik kurallarına uymayı ve Web Sitesi üzerinden yaptığı işlemlerde ETKİN PATENT’ ve üçüncü şahıslara karşı doğan tüm yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye’nin, Web Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla, yazılım/program yoluyla veya manuel olarak yoğun şekilde Web Sitesi’nden bilgi çekmesi yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde, TCK. mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak ETKİN PATENT’ tarafından savcılığa şikayette bulunulabilir.
 

8.3 ETKİN PATENT’, önceden bir bildirime veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi’nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, Üye’den bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, Üye’nin Web Sitesi’ni kullanmasını engelleyebilir. Bunlardan dolayı ETKİN PATENT’’ten işbu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında hiçbir hak talep edilemez. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da ETKİN PATENT’ sorumlu tutulamaz.
 

8.4 ETKİN PATENT’, 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı” statüsündedir ve Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye’nin Web Sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar Üye’ye aittir. Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına Üye’ye aittir.
 

9. SÜRE
 

İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih tarihine kadar satın alınmış olan abonelik paketleri geçerliliklerini kendi süreleri içinde korurlar ve bu abonelik paketlerinden doğan ETKİN PATENT’ alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş üyelik aidatlarından iade yapılmaz. Ancak, fesih bildiriminde bulunan taraf ETKİN PATENT’ ise, peşin ödenen üyelik aidatının fesih tarihinden sonraya isabet eden kısmı Üye’ye iade edilir. Taraflar, bu şekilde yapılan fesih nedeniyle birbirlerinden başkaca hiçbir talepte bulunamazlar.
 

10. DİĞER HÜKÜMLER
 

10.1 Üye, işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin herhangi birini ihlal ettiği takdirde, bundan doğan tüm sorumluluk kendisine ait olacağı gibi, bu ihlalin, ETKİN PATENT ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Buna rağmen ETKİN PATENT’in sorumlu tutulduğu durumlarda, ETKİN PATENT’in Üye’ye rücu hakkı vardır.
 

10.2 ETKİN PATENT, Üye’yle diğer üye veya son kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. ETKİN PATENT hiçbir şekilde, diğer üyelerin veya son kullanıcıların Üye’yle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını ve benzer diğer hususları garanti etmez. ETKİN PATENT, Üye’nin gireceği hukuki ilişkilere tamamen dışındadır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye’ye aittir. ETKİN PATENT’in, bu hukuki ilişkilerin dışında olması, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerinin hiçbirine halel getirmez.
 

10.3 ETKİN PATENT, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara Web Sitesi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. ETKİN PATENT, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. ETKİN PATENT tarafından sağlanan hizmetler hiçbir şekilde tavsiye niteliğinde değildir. Üye bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla ETKİN PATENT’den bir talepte bulunamaz.
 

10.4 ETKİN PATENT, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-posta vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.
 

10.5 ETKİN PATENT, Üye’nin dahil olduğu sistemi mevcut haliyle Üye’nin kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden ETKİN PATENT’in, işbu Sözleşme altında Üye’ye karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Üye, Sözleşmenin ihlal edildiği ve/veya kendisinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle ETKİN PATENT’den hiç bir talepte bulunamaz.
 

10.6 İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, ETKİN PATENT’in defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, ETKİN PATENT tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır.
 

10.7 Madde başlıkları kolaylık amacıyla konulmuş olup, Sözleşmenin yorumunu etkilemeyecektir.
 

10.8 İşbu sözleşmenin kabulü, varsa Taraflar arasında yapılmış önceki üyelik sözleşmesini ortadan kaldırır ve onun yerine geçer.
 

Resim galerisi